CP NIÊM YẾT: Tổng KLGD: 0 Tổng GTGD: 0 KLGD thỏa thuận: 0 GTGD thỏa thuận: 0 CP UPCOM: Tổng KLGD: 0 Tổng GTGD: 0 KLGD thỏa thuận: 0 GTGD thỏa thuận: 0 TPDN: Tổng KLGD: 0 Tổng GTGD: 0 KLGD thỏa thuận: 0 GTGD thỏa thuận: 0

| ĐÓNG CỬA
Ngày
 
HNX30 187.33 -2.36 ( -1.24 %)
Mid/Small 150.66 -1.39 ( -0.92 %)
Tài chính 182.97 -0.38 ( -0.21 %)
Xây dựng 119.09 -0.58 ( -0.49 %)
HNX30TRI 255.58 0.00 ( 0.00 %)
Công nghiệp 180.38 -2.07 ( -1.14 %)
Large 166.35 -2.45 ( -1.45 %)
UPCOM Small Index 108.67 -0.54 ( -0.50 %)
UPCOM Medium Index 140.32 0.70 ( 0.50 %)